Topic-icon Czerwick Tarnowski Skiba Rutkowski Gogolewski

9 lata 8 miesiąc temu - 9 lata 8 miesiąc temu #2313 przez Henry Czerwik
I to am researching Czerwik and Tarnowski

I am a beginner at genealogy.

My Great Grandparents Ignacy and Eleanora Czerwik Immigrated to the U.S. In 1913, 1914.
They brought two children with them. Helena age 1 and Genowefa, age 6.
They list the Częstochowa on their Immigration Documents.

Eleanora's maiden Name was Tarnowski. She was born about 1891. Her parents names were Maxim and Marianna. She had one brother that I am aware of Julek who was born 30-11-1893. Julek came to the U.S.A 1913. Julek's passport indicates he was married. Apparently his wife did not come to the USA.

Ignacy Czerwik was born January 24, 1887. He Immigrated to the US sometime before his wife Eleanora. Ignacy had 3 siblings that I know of. Franciszek, Antonina, and Julia. His parents names were Anthony and Francis. Some of these names are poor translations from Polish to English.

I do not speak Polish, I'm using Google Translate.

I would enjoy making friends with others on this web site.

Henry Czerwick


Poszukuję nazwisk Czerwik i Tarnowski.
Jestem początkujący w genealogii.

Moi pradziadkowie Ignacy i Eleanora Czerwik wyemigrowali do USA w latach 1913-1914.
Zabrali ze sobą dwoje dzieci: Helena 1 rok i Genowefa 6 lat.
Na dokumentach imigracyjnych podają Częstochowę.

Nazwisko panieńskie Eleanory to Tarnowski. Urodziła się około 1891 roku. Jej rodzice to Maxim i Marianna. Miała brata, znanego jako Julek, który urodził się 30-11-1893. Julek przypłynął do U.S.A. w 1913 roku. W paszporcie Julka jest informacja, że jest żonaty. Najprawdopodobniej jego żona nie dotarła do USA.

Ignacy Czerwik urodził się 24 stycznia 1887. Wyemigrował do USA jakiś czas przed żoną Eleanorą. Ignacy miał troje rodzeństwa, które znam: Franciszek, Antonina i Julia. Jego rodzice to Anthony i Francis. Niektóre z tych imion to słabe tłumaczenia z polskiego na angielski.

Nie mówię po polsku, używam Google Translate.

Chciałabym poznać przyjaciół dzięki tej stronie.

Henry Czerwick

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

9 lata 8 miesiąc temu #2316 przez Henry Czerwik
Here is a chart.

O to na wykresie.

Hank Czerwick
Załączniki:

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

9 lata 8 miesiąc temu #2317 przez Jacek Tomczyk
Witaj Henry!

Spróbujemy Ci pomóc, ale dopiero po wakacjach.
We wrześniu.
Teraz oba archiwa, państwowe i kościelne są
zamknięte.
Rozumiem, że nie znasz dokładnych
miejsc urodzenie Twoich przodków.

pozdrawiam

Jacek Tomczyk

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

9 lata 8 miesiąc temu #2319 przez Florian Huras
Hi Henry,

I have people named Czerwik in my own family documents. The orign place they came from is Siedlec Duży. A lot of people moved to Czestochowa in the 1900's. I need to check everything and I will give you a shout than.
I've gone through the passenger's lists (from the ships that went to Poland at that time) but I couldn't find any Czerwik or Tarnowski that would suit.
I will send you those lists soon.
It would be worth to check it again.


All the best

Florian Huras

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

9 lata 8 miesiąc temu #2320 przez Henry Czerwik
Thank you for your offer of help.

I will look for places of birth and post anything I find here.


Dziękujemy za ofertę pomocy.

Będę szukać miejsca urodzenia i po cokolwiek znaleźć tutaj.

Henry

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

9 lata 8 miesiąc temu #2321 przez Henry Czerwik
Florian, and anyone else who's interested:

Eleanora, Geneowefa, and Helena sailed out of the port of Breman Germany on the Barbarossa. They arrived in the port of New York on 29 July, 1914. On the ships manifest Eleanora lists her father Maxim Tarnowski as her closest relative. She also lists his residence as Czestochowa. These records are at ellisisland.org.

I am told that Eleanora's parents, Maxim and Marianna Tarnowski where the owners of a Religious Goods Shop in Czestochowa.

There was a very large family fight around 1926. This resulted in Ignacy and Eleanora Divorcing. Their children then changed their names from Czerwik to Czerwick to distinguish them from their father. Hence I have very few details on Ignacy Czerwik.

I do know that Julek Tarnowski, and Ignacy Czerwick both arrived in the US in 1913. Possibly leaving from Hamburg and arriving in Philadelphia. It is only my suspicion that they traveled together. Both ending up in Detroit, Michigan.

I would very much enjoy having copies of any passenger lists that you may have copies of.

Hank Czerwick


Florian, oraz każdemu, kto interesuje:

Eleanora, Geneowefa i Helena wypłynął z portu w Breman Niemiec w sprawie Barbarossa. Przybył do portu w Nowym Jorku w dniu 29 lipca 1914. Na statkach oczywisty Eleanora list ojca Maxim Tarnowski, jak jej najbliższym krewnym. Ona również list zamieszkania w Częstochowie. Te zapisy są w ellisisland.org.

Poinformowano mnie, że Eleanora rodziców, Maxim i Marianna Tarnowski, gdzie właściciele religijne Towar Sklep w Częstochowie.

Istnieje bardzo duże walki rodziną na całym 1926 roku. Spowodowało to Ignacy i Eleanora rozwodzie. Ich dzieci to zmieniło swoją nazwę od Czerwik do Czerwick aby odróżnić je od ojca. Dlatego też mam bardzo mało informacji na temat Ignacy Czerwik.

Wiem, że Julek Tarnowski, i przybył Ignacy Czerwick zarówno w Stanach Zjednoczonych w 1913 roku. Ewentualnie pozostawiając z Hamburga i osiągnięcia w Filadelfii. To jest tylko moje podejrzenie, że jechali razem. Zarówno kończący się w Detroit w stanie Michigan.

Bardzo bym cieszyć się o kopie wszelkich list osób, które mogą posiadać kopie.

Hank Czerwick

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

9 lata 8 miesiąc temu - 9 lata 8 miesiąc temu #2323 przez Florian Huras
My family member, Andrzej Huras (born in 1874) got married with Marianna Czerwik on 10th of June 1893 in Poczesna. She was born in 1872 in Starcza. She was also a daughter of Kacper Czerwik and Anna Dziuk. Marinna died in 1893. I do know that Kacper Czerwik came from Czestochowa, but I haven't investigated more bacause it's not my closest family.
In my family (from my mother's side) her great grand mother's sister Genowefa Ścigała got married with Stanisław Czerwik, who was born in Siedlec (didn'h have anything common in Czestochowa.
If I have a chance to be in Czestochowa archives I will try to find out more about Kacper's Czerwik parents.
I will write to you as soon as I find sth.
Good Luck!

Florian Huras

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

9 lata 8 miesiąc temu #2364 przez Henry Czerwik
I've purchased a one month subscription to Ancestory.com. It is a very large genealogy site. Unfortunately I have found very little information at all from Poland.

The one thing it did allow me to do is download a image of the ship manifest that Eleanora, Genewefa, and Helena arrived here in the U.S. on.

The Manifest lists their last place of residence as Czestochowa. It also lists her closest Relative in the Country that she came from as her Father Max Tarnowski, His address is listed as Czestochowa By Piotrkow.

Eleanora lists her place of birth as Piotrkow. I have a map of the Region Dated 1902 and I see that Piotrkow is not only a city but the name of the province that Czestochowa was in at this time. Is this correct?


__________________________________

Mam zakupione jednego abonamentu miesiąca Ancestory.com. Jest to bardzo duża witryna genealogii. Niestety, znalazłem bardzo mało informacji na wszystkich z Polska.

Po pierwsze to nie pozwoli mi zrobić, to pobrać obraz statku oczywiste, że Eleanora, Genewefa, Helena i przybyli tu w Stanach Zjednoczonych.

Manifest wymienia ich ostatnie miejsce pobytu w Częstochowie. Zawiera też jej najbliższym krewnym w kraju, jako że pochodzi z jej Ojcem Max Tarnowski, jego adres znajduje się na liście Częstochowy Piotrkowie.

Eleanora list jej miejsce urodzenia jak Piotrkowie. Mam mapę regionu Datowanie 1902 i widzę, że Piotrków to nie tylko miasta, ale nazwa prowincji, że Częstochowa była w tym czasie. Czy jest to prawidłowe?

Thank You.

Hank Czerwick

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

9 lata 7 miesiąc temu #2399 przez Florian Huras
Yes, it is correct. That’s the map from 1902. Your Mat Tarnowski was born In Czestochowa, which belong to Piotrkow province. That province was formed in 1867 and lasted till 1914 so everything is correct. You can check it on wikipedia.org . I am sure that you have an english version of this page.

All the best
Florian Huras

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

9 lata 7 miesiąc temu #2459 przez Elżbieta Muszyńska
W moim drzewie występuje Marianna Bednarska z d. Cichowska (1845-1873)mieszkała i zmarła w Brzeźnicy, córka Doroty (z Bandurskich) i Józefa (1820-..)Cichowskich. Szukam przodków Marianny i Józefa.
Elżbieta

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

9 lata 5 miesiąc temu #2565 przez Henry Czerwik
In Polish, English to Follow:


Chciałbym prosić o pomoc w uzyskaniu informacji o moich przodkach pochodzących z Częstochowy. Moja pra pra babka Eleonora Czerwik z domu Tarnowska wraz z mężem Ignacym i dziećmi wyemigrowała do USA w 1914 roku. Chciałbym uzyskać wszelkie informację o potomkach jej rodziny (potomkach jej rodziców: Maximiliana i Marianny Tarnowskich mieszkających w Częstochowie) oraz potomkach rodziny jej męża (jego brata Franciszka Czerwika? Również z Częstochowy), którzy pozostali w Polsce. Będę wdzięczny za każdą informację o ich potomkach, jak również o nich samych.

Przekazuję poniżej informacje zebrane przez Sandrę (Czerwick) Wallace od babci Eleanory. Zaznaczam, że podczas babcia mówiła tylko po polsku, natomiast Sandra mówiła głównie w języku angielskim, dlatego niniejsze tłumaczenie jej słów może nie być dokładne. Informacje zostały ułożone w porządku chronologicznym przez prawnuka Eleanory - Henryka E Czerwick III. Daty, które zostały dodane, pochodzą z paszportów, kart pogrzebowych i archiwów parafialnych.

Rodzice Eleonory:
Maximilian i Marianna Tarnowscy byli pradziadkami Henryka i Sandry Czerwick. Nazwisko panieńskie Marianny - Gogolewska.

Eleonora urodziła się 20 kwietnia 1890 według jej paszportu z 1949. Jako miejsce swego urodzenia podała wieś Rutki-Bronisze, powiat Ciechanów.

Brat Eleonory Julek Tarnowski urodził się 30 listopada 1893 roku. Termin ten pochodzi z jego rosyjskiego paszportu, z którego korzystał podczas emigracji w 1913 roku.

Rodzina Eleonory w Polsce miała konia, używanego, by wydobywać glinę do produkcji cegieł, jednak nie jest pewne, czy oni sami robili cegły, czy też wypożyczali konia.

Eleonora chodziła do szkoły.

Pracowała w "angielskiej fabryce" przez około pół roku.

Następnie rodzina musiała przenieść się do Częstochowy.

W Częstochowie zajęli się sprzedażą pamiątek religijnych pielgrzymom, ale stracili znaczne pieniądze w tym przedsięwzięciu.

Matka Eleonory chciała, aby Eleonora skończyła szkołę, ale ponieważ nie było tam odpowiedniej szkoły, więc zamiast tego posłała ją do domu bogatej kobiety, która brała dziewczęta do pracy, szycia, a wzamian uczyła je czytać.

Eleonora nauczyła się czytać. Oboje jej rodzice potrafili czytać.

Eleonora wyszła za mąż w wieku 16 lat za Ignacego Czerwika, który miał 20 lat. Jeśli nasze dane są poprawne to ich małżeństwo było zawarte pomiędzy 24 stycznia, a 20 kwietnia 1907 roku.

Ignacy poszedł do polskiej służby (do wojska?) na trzy lata i sześć miesięcy. Tymczasem Eleonora, w wieku 17 lat, urodziła swoje pierwsze dziecko, Genowefę (21 maja 1907).

Następnie Eleonora udała się do Warszawy, aby zamieszkać u ciotki (miała 3 ciotki). W Warszawie pracowała przez 3 lata w fabryce przędzenia wełny. 

Kiedy Ignacy wrócił ze służby do domu (1910?), Eleonora przeniosła się z powrotem do Częstochowy. Ignacy z zawodu był cieślą. Eleonora pracowała dla rzemieślnika, który szył ubrania dobrej jakości. Ojciec Ignacego miał zakład produkujący kołdry dobrej jakości, które były sprzedawane w Częstochowie i Austrii. (Eleonora zawsze twierdziła, że pochodzi z wyższej sfery, niż Ignacy i że wychodząc za niego popełniła mezalians.)
Zawsze szczyciła się swoją umiejętnością czytania i pisania, jak również umiejętnościami swoich rodziców (ta umiejętność, swoją drogą, była używana jako wyznacznik klasy społecznej). Eleonora zamieszkała ponownie z rodziną Tarnowskich, (nie wiem dokładnie, co miała w tym miejscu na myśli, ale może to odnosić się do powrotu, jej i Ignacego, do Częstochowy) którzy odziedziczyli dużo pieniędzy (nie wiem po kim), a potem je stracili (prawdopodobnie w tym przedsięwzięciu sprzedaży dewocjonaliów religijnych ?).

Brat Eleonory, Julek (Juliusz?) rozpoczął pracę w wieku 19 lat, zawód nieznany. Musiało to być pod koniec 1912 roku lub na początku 1913, ponieważ archiwa amerykańskie z 1920 roku wskazują, że przybył do USA w 1913 roku. Nie ma żadnych wpisów imigracyjnych w jego paszporcie.

Helena urodziła się około roku 1913.

19 lipca 1914 Eleonora, Genowefa i Helena przypłynęły na Ellis Island, w Nowym Jorku. Ignacy był już w USA i mieszkał w Scranton, PA.

Ostatni akapit był częścią ustnego przekazu. Nie wszystko w nim było jasne, ale zawiera kilka interesujących szczegółów. Dziadkowie Eleonory byli posiadaczami ziemskimi. Jej babcia Gogolewska (lub dziadek Tarnowski ?) miała trzech braci. Dwoje z nich zostało inżynierami, a jeden był rolnikiem. Dziadkowie Eleonory mieli 18 dzieci, ale po strasznej epidemii ocalało tylko pięć dziewczynek i pięciu chłopców. Nie jesteśmy pewni, o jakim rodzaju epidemii mowa.

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

9 lata 5 miesiąc temu #2566 przez Henry Czerwik
In English, Polish posted previously:


I would like to ask for information about my ancestors from Częstochowa. My Great grandmother Eleanora Czerwik family name Tarnowska with her husband Ignatz and children came to USA in 1914. I would like to find all informations about the descendants of her family (descendant of her parents Maximilian and Marianna Tarnowskich from częstochowa), as well as about descendant from the family of her husband (his brother Franciszek Czerwik? Also from Częstochowa) which left in Poland. I would be grateful for each information about they descendants or themselves.

The following is information gathered by Sandra (Czerwick) Wallace from her grandmother Eleanora. It is to be noted that while grandmother spoke only Polish and Sandra spoke primarily in English, The translations herewith may not be entirely accurate. The information here has been re arranged into a Chronological order by Eleanora's Great Grandson Henry E Czerwick III. Dates have been added as found on Passports, Funeral Cards, and Census Records.

Eleanora's Parents:
Maxim and Marianna Czerwik were the Great grandparents of Henry and Sandra Czerwick. Marianna's maiden name was Gogolewski.


Eleanora was born April 20th 1890 according to her 1949 Passport. She listed her place of birth as Rutki-Bronisze powiat Ciechanów. Rutki-Bronisze is a village near city Ciechanów, powiat it means district.

Eleanora's brother Julek Tarnowski was born the 30th of November 1893. This date came from his Russian passport he used to immigrate in 1913. 

In Poland, Eleanora's family had a horse that they used to pull clay out of the earth to make bricks; it is uncertain as to whether they made the bricks or whether they lent out the horse.

Eleanora went to school. 

She worked in an “English Factory” for about a half a year. 

Then the family then had to move to Czestochowa, Poland. 

They went into business selling religious items to people on pilgrimages to view the Black Madonna, but they lost a considerable sum of money in the enterprise.

Eleanora's mother wanted her to finish school, but there weren't any good ones, so instead she went to a rich woman's house who took in girls to work, sew and in return, she taught them how to read. 

Eleanora taught herself how to read. Both her parents knew how to read.

Eleanora married at the age of 16, her husband Ignace Czerwik, who was 20 years old. If our birthdates are correct this would put their marriage between January 24th 1907 and April 20th of 1907.

Ignace went into the Polish service for three years and six months. Meanwhile, Eleanora gave birth to her first child Genevieve when she was 17 (May 21, 1907). 

Eleanora then went to Warsaw to live with her Aunts (there were 3 Aunts). There they worked in a factory weighing wool for blankets. She worked there for three years. 

When Ignace came home from the service (1910?) they moved back to Czestochowa. Ignace was a carpenter by trade. Eleanora worked for a craft house which made fine quality cloth. Ignace's father had a factory that made fine quality comforters that were sold in Czestochowa and Austria. (I wonder if I got this right about Ignace's father having a factory. Grandma always claimed she came from a better class of people and that in marrying Ignace who was from a lower class than that of hers, she had doubts. If his parents had a factory, I would think that that would be in a higher class than ordinary folks?) She always prided her-self for being able to read and write and that her parents could too (this ability, by the way, was used as a class signature). Eleanora came to live with the Tarnowski where upon they (not sure what she meant here, but It might be referring to her and Ignace moving back to Czestochowa) they inherited a lot of money (I don't know from whom) and then they lost it (possibly in the religious icon business?).

Eleanora's brother, Julik, went to work at the age of 19; occupation uncertain. This must have been late 1912 – early 1913 as the 1920 U.S. Census has him immigrating in 1913. There are no immigration stamps on his passport.

Helena is born sometime in 1913. 

July 19th 1914 Eleanora, Genevieve, and Helena arrive at Ellis Island, NY. Ignace is already in the US and living in Scranton, PA. 

This final paragraph was part of the interview. It did not lend itself well to breaking down into this time line and I find it confusing yet it contains some interesting details. Eleanora's grandparents had a ranch. Her grandmother, Gogolewski or Grandfather Tarnowski had three brothers. Two were engineers and one was a rancher. Eleanora's grandparents had 18 children, but after a terrible epidemic only five girls and five boys survived. We are not sure of the type of epidemic.

Thank you for any reply.
Hank Czerwick

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

Czas generowania strony: 0.186 s.