Spotkania

Pochówki prawosławne w Częstochowie

Pierwsze w Nowym Roku zebranie postanowiliśmy poświęcić przybliżeniu śladów kolejnej już społeczności zamieszkującej nasze miasto w odległej już przeszłości.

Juliusz Sętowski omówił gromadzoną przez wiele lat dokumentację związaną z osobami wyznania prawosławnego których groby pozostały na Częstochowskich cmentarzach. Poznaliśmy m.in. historie obelisku na cmentarzu św. Rocha, gdzie spoczywają polegli w słynnym ataku na pociąg kolei Herbskiej, usłyszelśmy też biogramy wielu oficerów, nauczycieli i urzędników których groby wyróżniają się na cmentarzu Kule. Mówiliśmy też o problemie jakim jest coraz większe kurczenie się części prawosławnej na Kulach, a co za tym idzie likwidacji pięknych grobowców.

Mamy nadzieje, ze przygotowywany na jesień II tom Słownika Biograficznego cmentarza Kule, pozwoli zachować pamięć o spoczywających na tej części cmentarza.

Może uda się przygotować rosyjsko języczną wersję dokumentacji fotograficznej z części prawosławnej.

Jak pamiętacie, wcześniej mówiliśmy o cmentarzu ewangelickim i pochowanych tam znakomitych mieszkańcach Częstochowy. Podobnie było z kirkutem i obywatelach wyznania mojżeszowego. Teraz przyszła kolej na mieszkańców wyznania prawosławnego.

 

Galeria zdjęć.

Log in to comment

Anna Fukushima Avatar
Anna Fukushima odpowiedział w temacie: #17079 6 lata 3 miesiąc temu
"NOWA REFORMA" (wydanie popoludniowe) z wtorku 4 sierpnia 1914 r., N° 321:

(...) Wszyscy niepokoją się, niepewni, kiedy po¬
ciąg odejdzie i czy wogóle to nastąpi, gdyż u-
rzędnik kolejowy, sprzedający bilety, dosyć nie¬
pewnie oznaczał termin odejścia tego pociągu.
Nareszcie nadjechał, ruszaliśmy w drogę i sta¬
nęliśmy w Częstochowie.

Częstochowa, sobota rano.
Stacya — nie inny przedstawia widok, niż
w Warszawie. Po obu stronach drogi warszaw¬
sko-wiedeńskiej, w całej jej rozciągłości-patro¬
le żołnierskie stoją na linii kolejowej. Informu¬
jemy się na stacyi u naczelnika o pociąg, ma¬
jący nas zawieść do granicy austryackiej, ten
patrzy na nas zdziwionym wzrokiem, jak gdy¬
byśmy od niego wymagali niemożliwości. Tłó-
maczy, że bez zezwolenia komendanta, wzglę¬
dnie naczelnika powiatu nic nie zrobi. Szukamy
naczelnika powiatu i dowiadujemy się ostate¬
cznie, że ten już ubiegłej nocy drapnął w stronę
Warszawy.
W mieście widzimy kręcących się rewiro¬
wych, lecz miny ich niepewne, jakgdyby prze¬
czuwali, że panowanie ich i władza w Często¬
chowie liczy się już nie na dnie, lecz na godziny.
Pytamy się funkeyonaryuszów władzy i woj¬
skowości, jakie są stosunki z Austiyą i Niem¬
cami. Nie dają na to żadnej odpowiedzi, lub od¬
powiadają wymijająco.
Na staraniach wysłania pociągu lub pozwo¬
lenia przejazdu za granicę zeszła nam cała so¬
bota i niedoprowadziliśmy do żadnego pozyty¬
wnego rezultatu.

Częstochowa, niedziela.
W niedzielę postanowiliśmy za wszelką cenę
wydobyć się z miasta i w tym celu udaliśmy się
z sekretarzem austryackiego konsulatu z War¬
szawy, który obrał kierownictwo transportu
popisowych aż do Granicy do kwatery polo¬
wej forpoczt rosyjskich, rozmieszczonych pier¬
ścieniem między Herbami a Częstochową.
Patrolujący kozacy przyprowadzili nas pod
karabinami do naczelnika wojennego, a ten po
kilku tłómaczeniach się naszych dał nam po¬
zwolenie przejścia granicy, ale austryackiej,
oddalonej o 85 wiorst, podczas gdy pruska od¬
ległą była od nas o 15 wiorst.
WŚTÓd wielkiej niepewności zeszła nam nie¬
dziela. — Noc z niedzieli na poniedziałek była
obfitującą we wrażenia.
Około godz. 1 w nocy obudził nas potężny
huk dział, dochodzący od strony granicy pru¬
skiej. To wojska pruskie zaczęły armatni ta¬
niec. Odpowiadały im nieśmiało i tylko chyba
dla manifestacyi działa rosyjskie .
Od czasu do czasu odzywały się silne deto-
nacye. To rosyjskie wojska, cofające się od
strony Herbów i granicy pruskiej w głąb kraju
wysadzały mosty i niszczyły komunikacye,
które mogły się przydać wojskom pruskim.
Noc ciemną rozświecała olbrzymia łuna — to
magazyny i składy kolejowe, które podpalili
uchodzący Rosyanie.
Jeszcze jedna olbrzymia detonacya, od któ¬
rej wypadła większa ilość szyb w hotelach są¬
siadujących ze stacyą kolejowej, to wysadze¬
nie w powietrze pompy wodnej, zasilającej sta¬
cyę kolejową.
Od godz. 2 rano po po wymianie całego sze¬
regu strzałów armatnich i karabinowych za¬
czął się regularny odwrót wojsk rosyjskich.
Cofała się piechota, artylerya szybkostrzelna
o rurach bronzowych, cofających się przy
strzale wstecz, część zaś cofających się łącz¬
nie z powołaną rezerwą, którą udało się im
zgromadzić, odjeżdżała kilkudziesięcioma po¬
ciągami, które odchodziły jeden za drugim
przez resztę nocy aż do 6 rano.
0 godz. 6 odszedł ostatni pociąg z wojskiem
w kierunku Warszawy, mimo, że na stacyi zo¬
stało jeszcze kilka lokomotyw i kilkanaście
wagonów. Nie mogły ich jednak wojska rosyj¬
skie zużytkować, dlatego, że pospieszyły się z
wysadzeniem mostu kolejowego między Czę¬
stochową a Noworadomskiem w kierunku do
Warszawy.

Częstochowa, poniedziałek.
W poniedziałek 2 sierpnia o godz. 6 min. 30
rano wkroczyły do Częstochowy wojska pru¬
skie, oczyściwszy drogę ze snującego się tu i
owdzie lasami kozactwa i zajęły Częstochowę
bez wystrzału.
1 wydarzyła się w poniedziałek na górnej
ulicy Częstochowy pamiętna chwila, źe na wy¬
żynę Jasnogórskiego klasztoru wkraczały for-
poczty pruskie, podczas gdy na drugim końcu
tej samej ulicy można było widzieć ustępującą
straż tylną wojsk rosyjskich.
Utarczka w lasach koło Częstochowy była
pomyślną dla wojsk pruskich i niezmiernie
podniosła ducha żołnierzy.
Zginęło kilkudziesięciu kozaków, oraz dwu¬
stu dostało się do niewoli niemieckiej, ze stro-
ny wojsk pruskich zginęło tylko dwóch żołnie¬
rzy.
0 godzinie 10 minut 30 przed południem
przyjechał do ratusza kapitan pułku pie¬
choty niemieckiej i oznajmił naczelnikowi mia¬
sta, oraz zebranym obywatelom, źe miasto
jest otoczone i czy się poddaje.
Odpowiedziano twierdząco, poczem sporzą-
dzono odpowiednią deklaracyę, na podstawie
której miasto Częstochowa przestało w dniu
2 sierpnia 1914 należeć do imperyum Rosyi, a
przeszło na własność Prus.
Przedstawiciel rządu pruskiego zapewnił
mieszkańcom szanowanie ich praw i mienia 1
wezwał ludność do porządku i udzielania po¬
mocy wojsku.
___________
AF

Jan i Weronika - album rodzinny

"Patrzę na rodzinną fotografię zrobioną przed domem w Krzepicach, jeszcze przed II wojną światową. Jan i Weronika Raczyńscy i ich ośmioro dzieci. Wszyscy odświętnie ubrani, poważni. Kim tak naprawdę byli, co myśleli, co czuli, z jaki bagażem rodzinnym wkraczali w swoje życie, jakimi cechami charakteru obdarowali ich przodkowie i jakie to odcisnęło piętno na ich dalszym życiu? Co z tego bogactwa przeszłości przekazali następnym pokoleniom?

Nie dowiem się tego już nigdy, gdyż wszystkie osoby ze zdjęcia od dawna nie żyją. Mogę tylko spróbować odnaleźć ślady dawnych pokoleń i przybliżyć sylwetki tych, którzy mogą czerpać z całego bogactwa rodzinnych korzeni."

Przytoczyłem tu słowa Pani Haliny Raczyńskiej-Molik, która w środę opowiedziała nam osobiście tak pięknie zapisaną historię. A było o czym słuchać. Poznaliśmy wiele znakomitych rodów, dowiedzieliśmy się o technikach poszukiwań, poznaliśmy wiele bardzo pięknych rodzinnych pamiątek.

Śmiało mogę powiedzieć to była Bożonarodzeniowa opowieść o Swoich Przodkach.

Dziękujemy Pani Halino.

Więcej zdjęć.

 

Log in to comment

„Kalendarium Przemysłu i rzemiosła Częstochowy i okolicy”

W środę 12 listopada odbył się kolejny wykład w naszym Towarzystwie. Tym razem gościem była pani Dorota Czech z Archiwum Państwowego w Częstochowie, która od lat prowadzi badania związane z powstawaniem w Częstochowie i jej okolicach zakładów przemysłowych i warsztatów rzemieślniczych. Pierwsze szerokie opracowanie tych prac opublikowano w Almanachu Częstochowy z 2010 roku. Takie badania są niezwykle interesujące i cenne dla genealogów. Dzięki nim możemy prześledzić jak te tworzące zakłady wpływały na tworzenie się nowych dzielnic mieszkaniowych takich jak np. Ostatni Grosz, czy Raków.

Zdjęcia ze spotkania.

Log in to comment

Dokumentacja Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich jako źródło badań genealogicznych.

Gościliśmy dziś księdza dr Jacka Kapuścińskiego dyrektora Archiwum Archidiecezjalnego w Częstochowie. Ksiądz Jacek Kapuściński opowiadał nam o dokumentacji Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich, a na jej przykładzie poznaliśmy zasady tworzenia zbiorów archiwalnych.Taka dokumentacja stosunkowo młodej organizacji za kilkanaście lat może być doskonałym źródłem badań genealogicznych.

W drugiej części wykładu dowiedzieliśmy się o innych niemetrykalnych źródłach badań genealogicznych jakie mogą być dostępne w archiwach kościelnych. Poznaliśmy zawartość ksiąg konsystorskich, dziekańskich i parafialnych. Była mowa o innych mniej znanych źródłach z materiałem genealogicznym.

Więcej zdjęć.

Log in to comment

Doktor Władysław Wrześniowski i jego Wileńska genealogia

W tym roku zaczęliśmy wykładem o genealogii Władysława Wojciecha Wrześniowskiego. Doktor Wrześniowski,  urodzony w 1865 roku w Warszawie, w drugiej połowie 1895 roku osiadł w Częstochowie. Powierzono mu utworzenie pierwszego w mieście Oddziału Chirurgicznego. To on wykonywał pierwsze operacje neurochirurgiczne. Udzielał się w wielu dziedzinach życia naszego miasta.

Jego biogram można przeczytać w:

EWANGELICY_BIOGRAMY.pdf

Poznaliśmy również genealogię przodków dr Wrześniwskiego, w tym tropy badań na Wileńszczyźnie.

Naszym gościem i wykładowcą 10.09.2014 był pan Lech Grodzicki z Poznania powiązany rodzinnie z doktorem.

Zdjęcia ze spotkania.

Log in to comment

Michał Sikorski Avatar
Michał Sikorski odpowiedział w temacie: #39709 11 miesiąc 2 dni temu
Doktor Władysław Wrześniowski miał żonę, była nią Zofia Aniela Eugenia Sikorska, której ojcem był dr Leon Sikorski, mój pra pra pra dziadek. Mieli dwoje dzieci: August Wrześniowski i Leon Wrześniowski.
Prosze o kontakt osoby, które więcej wiadomości o tej rodzinie, chętnie podzielę się tymi posiadanymi przeze mnie!